Rom Firmware romfirmware
  • USA
  • https://vn-rom.net/category/rom-firmware/
  • Đảm bảo pin của điện thoại của bạn đang ở mức đủ để hoàn thành quá trình cập nhật. Kết nối điện thoại của bạn với mạng Wi-Fi ổn định hoặc sử dụng dữ liệu di động nếu cần thiết.

  • Joined on